Medezeggenschap

Meedenken, meepraten en samen beslissen: dat vinden wij belangrijk!

Wil vindt de inbreng van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Via medezeggenschap kunnen medewerkers en cliënten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij Wil. Dit helpt ons om de kwaliteit en tevredenheid binnen onze organisatie hoog te houden. Bovendien krijgt de directeur van Wil via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie van de medewerkers en cliënten. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.

 

 • Cliëntenraad

  Wij zijn samen de cliëntenraad van Wil. De cliëntenraad bestaat uit zeven leden: Tamara Nijholt (voorzitter), Elisabeth Huitema (notulist en penningmeester), Natascha van Zwol (Vice voorzitter) Jeanette de Vries (lid), Auke Braaksma (lid) en Tjietra Joeloemsing (lid). Iedere maand komen we samen om te vergaderen. Hierbij krijgen we begeleiding van een coach: Sylvia Keulen.

  Zelf krijgen we allemaal begeleiding van Wil. Dit is of bij werk, bij dagbesteding of bij het wonen. We wonen verspreid door Friesland.

  We houden ons bezig met alle zaken die voor cliënten van Wil belangrijk kunnen zijn. We brengen daar ook advies over uit. Om te weten wat belangrijk is voor cliënten, praten we met onze achterban, bezoeken we locaties, krijgen we informatie van de directie of andere personen en proberen we in het dagelijks leven door gesprekken informatie te verkrijgen.

  Iedereen die in contact wil komen met de cliëntenraad van Wil, kan dit doen via een mail aan cr@welkombijwil.nl. Je kunt ook gebruik maken van de gaststoel. Dit houdt in dat je in onze vergadering met ons kunt praten over een bepaald onderwerp. Hierbij kun je denken aan jouw ervaringen met Wil. Dit kunnen positieve ervaringen zijn of ervaringen met zaken waarvan jij vindt dat het beter kan. Of misschien heeft er iets bijzonders plaatsgevonden en wil je dat graag met ons delen! Aanmelden hiervoor kan ook via cr@welkombijwil.nl.

  Namens de Cliëntenraad,

  Tamara Nijholt

   

   

 • Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers van Wil. De OR overlegt met de directeur over alle onderwerpen die de organisatie aangaan.

   

  Waarom een OR?
  Elke organisatie in Nederland met vijftig of meer werknemers is verplicht een OR te hebben. De OR voert namens het personeel overleg met de directeur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR van Wil bestaat uit 6 leden (en heeft 3 vacatures) en een ambtelijk secretaris. Twee van deze leden vormen het dagelijks bestuur (en is tijdelijk aangevuld met nog een OR-lid).

  Wat kan en mag de OR?
  De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende bevoegdheden. Met het advies- en instemmingsrecht kan de OR invloed uitoefenen op het beleid en de beslissingen van de werkgever. Daarnaast is er het initiatiefrecht, wat betekent dat de OR voorstellen mag doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Het recht op informatie verplicht de werkgever om, zowel gevraagd als ongevraagd, informatie te geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag en de beleidsplannen.

  Overleg
  Eens per 6 weken voert de OR overleg met de directie in een Overlegvergadering. Daarnaast heeft de OR ook regelmatig een informeel overleg met de directie.
  Twee leden van OR Wil zijn afgevaardigd in de centrale ondernemingsraad (COR) van Zorggroep Alliade. Eens per 8 weken voert de COR overleg met de Raad van Bestuur.

  Contact met de OR
  Vragen aan de OR kunt u mailen naar or@welkombijwil.nl

  Versterken medezegenschap
  Momenteel loopt een traject binnen Zorggroep Alliade, waarvan Wil een zorgonderdeel is, om de medezeggenschap te versterken. Informatie over de stand van zaken van dit traject wordt binnenkort Alliadebreed gedeeld.